جستجوی پزشکان

دکتر نصرت الله شهابی

دکتر نصرت الله شهابی

متخصص کودکان

فوق تخصص اعصاب کودکان

روز های پنج شنبه هر هفته عصر ها

بخش ها: کودکان
موقعیت: فوق تخصص اعصاب کودکان
تخصص ها: فوق تخصص اعصاب کودکان, متخصص کودکان
روز کاری: پنجشنبه