جستجوی پزشکان

حمید حکیم خواه

حمید حکیم خواه

 طب سنتی

روز های فرد هر هفته صبح ها

 

بخش ها: خدمات کلینیکی طب سنتی
موقعیت: طب سنتی
تخصص ها: طب سنتی
روز کاری: یکشنبه, سه شنبه, پنجشنبه